český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
ไอไบโอเทค อมแพค

 

 

สเปรยกาจดสนม,องคประกอบพืช,ชวยปลดงานแมพิมพ,เปนดออกซได

เซอร์,หลอลืน,ขจดคราบมน,ทาความสะอาด,ขจดยางมะตอย,ตวทํา

ละลาย,ตานการยดเกาะ,ดโมลดงเอเจน,ยดอาย,ใหความเงางาม

 

 

 

 

หลอลนสง,ปองกนการสกหรอ การทดสอบแรงเสยดทาน (SRV): 0.12

ชวยในการลดการใชพลงงาน,ลดความพยายามในการถอดชนสวนและลด ระดับเสยงการทางาน

 

พลงแทรกซมเขมขน

แรงตงผวตา: 23,4 Dynes/cm

 

พลงดออกซิไดซซิงเข้มข้น

การทดสอบตามมาตรฐาน MIL 907 ED คลายแรงบด 12Nm

 

สเปรยกาจดยางมะตอยในทนท

การทดสอบการกาจดยางมะตอย: 40 g ที 20°C, 3'15"

 

 

 

 

ไอไบโอเทค อมแพค สเปรยกาจดสนม,องคประกอบพืช,ชวยปลดงานแมพิมพ,เปนดออกซได เซอร์,หลอลืน,ขจดคราบมน,ทาความสะอาด,ขจดยางมะตอย,ตวทํา ละลาย,ตานการยดเกาะ,ดโมลดงเอเจน,ยดอาย,ใหความเงางาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สเปรยสามารถใชงานไดในทกตาแหนง ซงวาลวออกแบบมาเฉพาะ โดย iBiotec

 

 

พลงขบเคลอนจากตนกาเนดธรรมชาต, เฉือย, ไมตดไฟและไมเผาไหม; พรอมคณสมบตดาน อาหาร, ยา, การแพทย, ยบยงแบคทเรย พรอมใช งานไมจากด

สิทธบตร 904 0

 

 

การทดสอบอาย กระทาท 50°C ในเตาอบในระยะเวลาทกาหนด รกษาลกษณะทางกายภาพและทางเคมของผลตภณฑ; ไมเกดความ เสอมสภาพและออกซเดชนของ ปลอก ขอบจบ รอยเชอม วาลว ซล หรอ ทอตอ รบประกนใชงานไดยาวนาน แบบพิธทพฒนาโดย iBiotec เป็น ทยอมรบโดย FEA (สหพนธ์สเปรยยโรป)

 

 

สเปรยรบประกนปราศจากเชอเพลง บวเทน-โพรเพน-ซงไวไฟสง ระเบด ได และควบคมตามกฎระเบยบการจดเกบและการจดการ เปนทมาของ อบตเหตทพบมากทสดจากรายงาน บรษทประกนภย

นอกจากนบวเทน-โพรเพน เปนสารอนทรยระเหยงาย

 

 

 

 

โลโกและเครองหมายการคาจดทะเบยนโดย ADEME สมดลย คารบอนจะถูกกาหนดใหเปนการปลอยกาซเรอนกระจกสะสมตลอดทง วงจรการผลตของผลตภณฑ กอนทจะมการเปดตวในตลาด หรอ การ ปลอยสะสมทางตรงหรอทางออมจากกจกรรมหรอสถานทกตองคานงถง โดยเฉพาะอยางยง การปลอยมลพิษจากมนษย ในกรณ การเกบเกยว, การ บด, ปฎกรยาเอสเทอรฟเคชน , การผลต, การขนสงหรอการจดการของ เสย สงนตองมความรอยางละเอยดเกยวกบวงจรชวตผลตภณฑ์ตาม มาตรฐาน ISO 14040. สมดลคารบอนถูกตงขนตามมาตรฐาน ISO 14064 ซงนามาใชแลว 4.57 kg C equiv. / 1

ton

 

 

 

ตวทาละลายจากการเกษตรและนามนหลอลนจากภาคปาไม / ธญพืช หรอ จากอตสาหกรรมพืชนามน IBiotec รบประกนการใชวตถดบอมตว, ปราศจากสารทเปนอนตรายตอมนษยและสงแวดลอม ตวทาละลาย บางอยางเรยกกนวา agrosolvants, ตวทาละลายสเขยวหรอตวทา ละลายชวภาพ ไดถูกแสดงวาเปนพิษตอมนษยและสงแวดลอม เรา รบประกนเรองไรสารเมทานอลตกคาง ทเหลอมาจากกระบวนการทรานส เอสเทอรฟเคชน

ตวทาละลายจากการเกษตรและนามนหลอลนจากภาคปาไม / ธญพืช หรอ จากอตสาหกรรมพืชนามน IBiotec รบประกนการใชวตถดบอมตว, ปราศจากสารทเปนอนตรายตอมนษยและสงแวดลอม ตวทาละลาย บางอยางเรยกกนวา agrosolvants, ตวทาละลายสเขยวหรอตวทา ละลายชวภาพ ไดถูกแสดงวาเปนพิษตอมนษยและสงแวดลอม เรา รบประกนเรองไรสารเมทานอลตกคาง ทเหลอมาจากกระบวนการทรานส เอสเทอรฟเคชน

 

 

ความสามารถในการยอยสลายทางชวภาพขนตน สรางขนตาม CEC 33 T 82

ความสามารถในการยอยสลายทางชวภาพขนพรอม สรางขนตาม OCDE 301 A, ISO 7827 ความสามารถในการยอยสลายทางชวภาพขนสงสด สรางขนตาม OCDE 310 C MITI,amended ประเภทความเปนอนตรายทางนาสรางขนตามรายการ WGK ศูนยรบ ฝากเยอรมน

การสะสมทางชวภาพดชนพารทชนของออกทานอลนา (log Kow)

สรางขนตาม OECD 107

ยอยสลายไดอยางสมบูรณและงายดาย

 

 

ความหมายของ VOC

สารอนทรยหรอสารผสมในสถานะกาซหรอทระเหยไดงายเมอใชงาน ภายใต อณหภูม / ความดน ปกต จะพิจารณาวาเปนสารประกอบอนทรย ระเหย (VOC) ดงนนตวทาละลายเปนสงแรกทจะถูกจดอยในหมวดหมูน ถาความดนไอ ของสารเหลานอยเหนอ 0.01 kPa ทีอณหภมิ 293.15 K (20°C)

หมายเหต: สารผสมบวเทนโพรเพน-ทใชเปนตวขบในสเปรยถอวาเปน สารอนทรยระเหย(VOCs)

ปราศจากสารอนทรยระเหย 0% VOC

 

 

ODP การสญเสยโอโซนแฝงเรน

ศกยภาพแฝงเรนของกาซจะทาใหชนโอโซนลดลง กาซสามารถทาใหชนโอโซนหายไปได ในชนเหนอบรรยากาศ กาซ CFC และ HCFC เชนเดยวกบสารประกอบโบรมนม ODP สูง จงไมไดใชโดย iBiotec

0 ODP

 

 

 

ขอกาหนดสหภาพยโรป 517/2014 ลงวนท 16 เมษายน 2014 ทเกยวของกบการปลอยกาซเรอนกระจก ฟลูออรเนต (คาสง F-Gas) จะหามการใชงานและปลอยสชนบรรยากาศสาหรบกาซทมผลกระทบตอ ภาวะโลกรอน (GWP) ทเกน 150

การหามนจะมผลบงคบใช ณ วนท 1 มกราคม 2018

สะเปรยองคประกอบเชอเพลงหรอสารประกอบทใชเปนตวทาละลาย เชน HFC 134a หรือ HFC 365 Mfc ผสมกบ 227 EA จึง จะไมไดรบอนญาต ดวยคา GWP เปนศูนยจงรบประกนวาไมม สารประกอบ ฟลูออรเนต ทมผลกระทบใหเกดภาวะเรอนกระจก

0 GWP

 

ออกฤทธปองกนการกดกรอน

โดยสวนใหญผผลตและผผลตบรรจภณฑสเปรยละลายสนม นายาดออกซ ไดซง สารหลอลนกนตดตนแบบ หรอ บรษทททาการตลาดผลตภณฑ เหลานภายใตแบรนดของพวกเขาอางถงคณสมบตปองกนการกดกรอน ของผลตภณฑ อยางไรกตามประสทธภาพปองกนการกดกรอนของ ผลตภณฑจะถูกกาหนดโดยมาตรฐาน ISO 9227 และ ISO

4623-3 ดงนนผลตภณฑดงกลาวตองมการทดสอบและประเมนผล เชงปรมาณ สงนไมเปนอยางนนเสมอไป

คณสมบตปองกนการกดกรอนของผลตภณฑเหลานนถูกละทงไป iBiotec IMPACT ทงฟลมปองกนออกซเจนทไมไวแสง โดยไม ตองผงใหแหงและทาใหปองกนการกดกรอนในชวงระยะเวลาสน ๆ เชนเดยวกบผลตภณฑสวนใหญอน ๆ ในตลาด จดประสงคของมนไมได เพื่อปกปองโลหะจาก บรรยากาศ สารเคมหรอความรอน ในระยะยาว ใน ทกกรณ มกนยมใชผลตภณฑเฉพาะอนสาหรบวตถประสงคนน

 

ดาวน์โหลดแคตาล็อกผลิตภัณฑ์ของเรา - กันยายน 2018 Edition

 

พบกับ"ผลิตภัณฑ์" ทั้งหมดของเราโดยคลิกที่รูปภาพ

 

 

การผลิต การหล่อลื่น การทำความสะอาด การปกป้อง
IBiotec
® Tec Industries® Service
มอบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับอุตสาหกรรม

 


 

                                                         หากคุณต้องการ :

 

             ตัวอย่างฟรี
       คำแนะนำทางเทคนิค
     เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์
 
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

 

  - โปรดติดต่อเรา -

 


IBiotec® Tec Industries®Service
ผู้ผลิตสารเคมีทางเทคนิค
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ติดตาม IBiotec® Tec Industries®Service ได้ทาง : YOUTUBE