český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Aerosolová penetrační kapalina, 100% rostlinného původu – IMPACT – iBiotec
Last update: 2023/10/16 14:57

  

AEROSOLOVÁ PENETRAČNÍ KAPALINA BEZ ZÁPACHU

100 % ROSTLINNÁ

PŘÍPRAVEK PROTI ZADÍRÁNÍ, PRO DEOXIDACI, MAZÁNÍ,

ODMAŠŤOVAČ, ODSTRAŇOVAČ DEHTU

PROTI PŘILNAVOSTI, PRO SEPARACI,

OBNOVA A LESK POVRCHŮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysoce účinné mazivo,

zabraňující opotřebení

Zkouška tření SRV 0,12.

Nízká spotřeba energie, nízká náročnost demontáže a nízká provozní hlučnost.

  

Vysoce penetrační

Nízké povrchové napětí 23,4 dynů/cm

 

Vysoce deoxidační

Test MIL A 907 ED uvolňovací moment 12 Nm

 

Okamžitý odstraňovač dehtu

Zkouška odstranění dehtu 40 g při 20 °C 3:15

 

Přípravek proti zadírání pro potravinářský průmysl bez obsahu látek HC, MOSH/POSH a MOAH. 

Zápis z analýzy k dispozici na vyžádání 

21/006838 LC GC-FID DIN/EN 16995

 

Neobsahuje zbytkové pesticidy ani geneticky modifikované organismy

 

 

 

 

Multifunkční přípravek proti zadírání na rostlinné bázi, bez zápachu, NSF H1, neobsahuje HC, MOSH/POSH, MOAH, zbytkové pesticidy ani geneticky modifikované organismy. Vyjímatelná zařízení DETECT BLUE, které lze lokalizovat a detekovat. Nehořlavý hnací plyn přírodního původu 3 %, účinná složka 97 %. Průmyslová údržba MRO a COM v potravinářském průmyslu. MOSH POSH MOAH, přípravek proti zadírání bez zápachu

 

                             Stáhněte si technický list

 

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

  Vizuální kontrola

Čirý 

-

Barva

  Vizuální kontrola

Jantarově žlutá

-

Zápach

  Čichová kontrola

N/A

-

Měrná hustota při 25 °C

  NF EN ISO 12185

0,944

kg/m3

Index lomu

  ISO 5661

1,4250

-

Bod mrznutí

  ISO 3016

- 22

°C

Rozpustnost ve vodě

  -

Částečná, oplachovatelný

%

Kinematická viskozita při 40°C

  NF EN 3104

4,0

mm²/s

Číslo kyselosti

  EN 14104

 nm

mg(KOH)/g

Jodové číslo

  NF EN 14111

nm

gI2/100g

Obsah vody

  NF ISO 6296

50

ppm

Zbytek po opláchnutí vodou

  NF T 30-084

0

%

FUNKČNÍ VLASTNOSTI JAKO ODMAŠŤOVACÍHO ROZPOUŠTĚDLA

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Index KB

  ASTM D 1133

180

-

Rychlost odpařování

  -

N/A

min.

Povrchové napětí při 20 °C

  ISO 6295

 23,4

Dyn/cm

Přeskokové napětí při 20 °C

  NF EN 60156 / IEC 156

48

kV

Koroze měděného plátku po 100 h při 40 °C

  ISO 2160

1a

Kóty

FUNKČNÍ VLASTNOSTI JAKO MAZIVA

VLASTNOSTI

 NORMY

 ÚDAJE PRO

JEDNOTKA 

Potenciál snížení hluku

 Metoda GRW

- 60

 dB

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Bod vzplanutí (v uzavřené nádobě)

  ISO 2719

 > 100

°C

Bod samovznícení

  ASTM E 659

> 230

°C

Spodní mez výbušnosti

  NF EN 1839

1

% (objemová)

Horní mez výbušnosti

  NF EN 1839

6

% (objemová)

Obsah výbušných látek, látek podporujících hoření, hořlavých látek a velmi či extrémně hořlavých látek

 

  Nařízení CLP

 

0

 

%

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Anisidinové číslo

  NF ISO 6885

< 6

-

Peroxidové číslo

  NF ISO 3960

< 10

meq(O2)/kg

TOTOX (anisidinové číslo +2× peroxidové číslo)

  -

< 26

-

Obsah látek CMR, dráždivých a korozivních látek

  Nařízení CLP

 0 

%

Obsah zbytkového metanolu po přeesterifikování

  GC-MS

 0 

%

Emise nebezpečných sloučenin, látek CMR, dráždivých a korozivních látek při 160 °C.

  GC-MS

0

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VLASTNOSTI

NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Nebezpečnost pro vodu

  WGK Německo

 1

třída

Primární biologická rozložitelnost CEC 21 dní při 25 °C

  L 33 T 82

více než 90

%

Snadná biologická rozložitelnost

OECD 301 A za 28 dnů

Úbytek rozpuštěného organického uhlíku

 

  ISO 7827

 

více než 80

 

%

Snadná a dokonalá biologická rozložitelnost

OECD 310 C za 28 dnů

Biologický rozklad za 69 dnů

 

  modifikovaná MITI

 

více než 90

 100

 

%

%

Bioakumulace

Rozdělovací index n-oktanol voda

 

  OECD 107

 

< 3

 

log KOW

Tenze páry při 20 °C

  NF EN 13016-1

< 0,1

hPa

Obsah VOC

(těkavé organické látky)

 

  -

 

0

 

%

Obsah síry

 Kalorimetrická bomba

 GC MS

< 200

ppm

Obsah benzenu

  ASTM D6229

0

%

Celkový obsah halogenů

 Kalorimetrická bomba

 GC MS

 < 200

ppm

Obsah chlorových rozpouštědel

  -

 0 

 

Obsah aromatických rozpouštědel

  -

 0 

 

Obsah látek nebezpečných pro životní prostředí

  Nařízení CLP

 0 

%

Obsah sloučenin s PRP

  -

0

%

Obsah sloučenin s potenciálem poškozování ozonové vrstvy

  -

0

%

Uhlíková bilance, analýza cyklů životnosti

  ISO 14040

4,57

kg ekvivalent uhlíku

  • nm: neměřeno nebo neměřitelné  NA: nerelevantní

 

POKYNY A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ 

Použijte vhodnou trysku, chvíli nádobku protřepejte a nastříkejte na ošetřované plochy. V případě potřeby otřete po ošetření vlhkým hadříkem.

Pozor:  V případě čištění nebo náhodného postříkání mohou být podlahy kluzké, opláchněte je vodou. IMPACT je také mazivo. Nepoužívejte na hnací řemeny ani jako čistič brzd.

Nebezpečný ve formě aerosolu. Dodržujte bezpečnostní opatření, bezpečnostní věty na obalu, viz bezpečnostní list. Pouze pro profesionální použití.

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE